ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭТНОГРАФЫ И АНТРОПОЛОГИ. XX ВЕК


 Действия

Агеева Людмила Евгеньевна

13 декабря 1955, г.п. Шаартуз, Таджикская ССР

Ageeva.jpg

Биография, образование, карьера:

В 1976 году переехала в Беларусь. В 1984 г. окончила филологический факультет Белгосуниверситета в г. Минске. С 1989 г. работает в отделе древнебелорусской культуры Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной Академии наук Беларуси. До 1999 г. входила в экскурсионную группу Музея древнебелорусской культуры. С 2003 г. младший научный сотрудник. Хранитель коллекции декоративно-прикладного искусства Музея древнебелорусской культуры.

Сфера научных интересов:
История и этнография славянских народов,История материальной культуры, символика белорусской народной орнаментики.


Основные научные достижения:

Серия работ по символике белорусской народной орнаментики.

Основные публикации:

· Мастацкія вырабы з саломы // Музей старажытнабеларускай культуры: дапаможнік для наведвальнікаў / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі; пад. рэд. В.Ф. Шматава. Мінск, 1998. С. 80–91.

· Асколкі дахрысціянскай пісьменнасці // Роднае слова. 1999. № 12. С. 143–153 (совместно с З.І. Зіміна).

· Народный орнамент как исторический феномен (рунические знаки в белорусском традиционном ткачестве) // XXI век: актуальные проблемы исторической науки: материалы междунар. науч. конф., посв.70-летию ист. фак. БГУ, Минск, 15–16 апр. 2004 г. / Бел. гос. ун-т; редкол.: В.Н. Сидорцев [и др.]. Минск, 2004. С. 104–105.

· Ёдчыцкі ручнік: новыя даследаванні // Гістарычная і культурная спадчына Міншчыны: матэрыялы навук.чытанняў, Заслаўе, 21 студз. 2005 г. / агул. рэд. і ўклад. Б.А. Лазукі. Мінск, 2005. С. 34–38.

· Ручнік: рэканструкцыя архаічнага ўжывання // Шляхі Магілёўскай гісторыі: зб. навук. прац удзельнікаў IV Міжнар. навук. канф. “Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць”, Могилев, 23–24 чэрв. 2005 г. / уклад. І.А. Пушкін [і інш.]. Могилев, 2005. С. 30–34. (совместно с Н.М. Дзямідава)

· Лунарная эмблематыка ў народнай традыцыйнай арнаментыцы // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф. “Праблемы выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і архітэктуры ў кантэксце славянскіх культур у сучасным свеце”, Мінск, 24 ліст. 2005 г.: у 2 ч. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. Мінск, 2006. Ч. 1. С. 270–274.

· Ці былі ў беларусаў рунічныя календары? / Л.Я. Агеева // Роднае слова. 2005. № 12. С. 84–86.

· Прикладной календарь – утерянное звено белорусской этнографии // Мастацкая адукацыя і культура. 2006. № 1. С. 18–21.

· Сімволіка фецішаў: Менеск / Л.Я. Агеева // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. Мінск, 2007. Вып. 2. С. 334–337.

· Языческие культы и особенности их воплощения в орнаментике народного искусства (на примере культа Перуна) / Л.Е. Агеева, Н.Н. Демидова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 50-гадоваму юбілею ІМЭФ імя К.Крапівы НАН Беларусі “Мастацтва, фальклор, этнічныя традыцыі ў вырашэнні актуальных задач сучаснай культуры”, Мінск, 7–8 чэрв. 2007 г.: у 2 ч. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. Мінск, 2007. Вып. 3. Ч. 2. С. 313–316.

· Генезіс знака “ромб з кручкамі” ў народнай арнаментыцы / Л.Я. Агеева // Весці НАНБ. 2008. № 4. С. 60–67.

· Даследаванне падання пра Менеска / Л.Я. Агеева // Мінск і мінчане. 10 стагоддзяў гісторыі: матэрыялы Міжнар. канф., 7–9 сент. 2007 г. / Ін-т Гісторыі НАН Беларусі. Мінск, 2008. С. 14–17.

· “Тур і турыца”: параўнальны аналіз славянскіх вясельных абрадаў // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2008. Вып. 5. С. 468–472 (совместно с Н.М. Дзямідава)

· Атрыбуты Бога-грамаўніка ў індаеўрапейскай міфалогіі / Л.Я. Агеева // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2008. Вып. 5. С. 463–468.

· «Глаз Одина»: реконструкция мифологического образа // Международная конфер. «Історія релігій в Україні», 12-15 мая 2010 г., Львов, Ин-т философии НАН Украины. Сб. Історія релігій в Україні. Навуковий щоричник 2010 рік. Книга 2. С. 235-243.

· Ономастка в мифологии: Рус и Литвин // Междунар. конф. Ин-т языкознания АНБ, 21-22 апреля 2010. Сб. Беларуская анамастыка. Гісторыя і сучаснасць. Мат. міжнар канф. Мн.: Права і эканоміка, 2010. С. 126-131.

· Сімволіка славянскіх народных каўшоў // Весці НАНБ. 2012. № 3. С. 78-84.

· Феномен “одноглазых” в истории и фольклоре // “Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў”. Матэр. міжнар. канф. 10-11 лістапада 2011 г. Минск: Права и эканомика, 2011. С. 212-214.

· Символика сдвоенных коней в народных орнаментах Восточной Европы // Межд. конф. Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў. 25-26 апреля 2013 г. в 5 частях. Минск: Право и экономика, 2013. Часть 5. С. 6-9.

· Астральная символика в мифологии: Один // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва. Міжнар канф. 28-29 ліст. 2013 г. В 2 частях, часть 2. Мінск: Права і эканоміка, 2014. С. 211-215.

· Дажбог и Ретра // Междунар. конф. Львов 12-16 мая 2014 г. «История религий в Украине». Т. 1. Львов: Логос, 2014. С. 13-18.

· Міфічний звір «Рігведи» – Шарабха // 25 Междунар. конференция «ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ» Львов., 25-28 мая 2015 г. Львов: Логос, 2015. С. 417-423.

· Реликты дохристианских культов в народном орнаменте: Василиск и Грифон // Весці НАНБ. 2015. № 3. С. 71-77.

· Культ колесницы в декоративно-прикладном искусстве Восточной Европы // ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ. Междунар.научн. конфер. (24-26 мая 2016 г.). Навуковий збірник. Ч. 3. Львов: Львовский музей истории религий, «Логос», 2016. С. 629-638 (в соавт. с Воротниковой).

· Символика простой и сложной сетки в народном орнаменте // Конференция ИИЭФ НАНБ, 24-25 ноября 2016 г. Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў. т. 2. Минск: Право и экономика, 2017. С. 662-666.

· Асіметрычны элемент у арнаменце віцебскага ручніка // Вести НАНБ. 2017. № 1. С. 79-86.

· Обрядовая кукла Филипповка и ее символика в народном орнаменте // Международная конф. «История религий в Украине». Львов: «Логос», 2017. Т. 2. С. 88-94.

· К вопросу о семантике черной вышивки в народном костюме // VIII міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў”. Мінск: Права і эканоміка, 2018. С. 641-645.

· Символика ритуала в знаковом пространстве рушника // Конференция, Львов, май, 2018 г. Исторія релігій в Україні: наук. щоріч. / за заг. ред. І. Орлевич, О. Киричук, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім.Г. С. Сковороди. Львів: «Логос», 2018. Вип. 28. Ч. 2. С. 268-280.

· К вопросу о семантике черной вышивки в народном костюме // Зборнік дакладаў і тэзісаў 8 міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў” (7-8 верасня 2017 г, Мінск). Мінск: Права і эканоміка, 2018. С. 641-645.


Автор: Л.А., ред.

Если Вы хотите участвовать в развитии и совершенствовании нашего проекта, пожалуйста, свяжитесь с нами!

Форма обратной связи

  • © РГО, 2019
  • © МАЭ РАН, 2019